Startup I-II kooliaste (pilootprojekt)

Ettevõtlusõppe integreerimine algklasside tunniplaani ja praktilisemaks muutmine

Projekti eesmärk ja tulemused

Keegi ei tea täpselt, milliseid kompetentse vajab meie tööjõuturg 10-20 aasta perspektiivis. Kindel on see, et tänased õpilased peaks eelkõige õppima kiirete muutustega sujuvalt toime tulema, mitte kohkuma tundmatute ülesannete ees ning suutma teha omavahel koostööd.

Meie loodava programmi peamine eesmärk on kasvatada Eesti kooliõpilastes juba esimeses kooliastmes ettevõtlikkust läbi elulise ja mängulise käed-külge tegevuste.

Soovime julgustada õpilasi kriitiliselt mõtlema, arendada nende koostööoskusi, õpetada infot koguma ja töötlema. Peame oluliseks probleemikeskset, holistilist /terviklikku toote- või teenuse disainimisele suunatud mõtlemist. Laste loodavad prototüübid, leiutised ja ettevõtluse ideed peavad lahendama konkreetseid probleeme ehk olema vajadustepõhised.

Programmi tulemused

Pilootprogrammi raames valmib algklassidele ettevõtlusõppe programm, mis koosneb 10 akadeemilisest tunnist: 8 auditoorset kontaktundi, üks ettevõtte külastus ja üks praktiline töötuba. Ainelõimingu tundides kasutatakse praktilisi käed-külge vahendeid oma ideede tutvustamisel ja elluviimisel (start-up/ettevõtte prototüüpide loomisel).

  • Kogu akadeemiline programm põhineb meeskonnatööl ja koostööoskuste arendamisel, mis õpetab praktiliste tegevuste kaudu ennast juhtima ja tegevusi planeerima.
  • Õppeprogrammi ainelõimingu tunnid annavad lastele võimaluse näha aine laiemat seost praktilise ettevõtluse ja ümbritseva keskkonnaga. Koole külastavad väliseksperdid/mentorid, kes oma kogemuste põhjal jagavad ideid, annavad tagasisidet, inspireerivad ja julgustavad õpilasi – loovad neile ettekujutuse, kuidas asjad teadus- ja ettevõtlusmaailmas toimivad.
  • Külaskäik ettevõttesse inspireerib ja annab lastele hea võimaluse näha, kuidas koolis õpitu päriselus rakendub.
  • Õpilastel tuleb oma ideid arusaadavalt teistele selgitada ja probleemlahendus keskselt argumenteerida. Programmil on positiivne mõju osalevatele õpetajatele, õppides läbi kaasatud olemise.
  • Koolivälisel ettevõtlusfestivalil osalemine suurendab nii õpilaste kui õpetajate ettevõtlikkusteadlikkust ja annab hea võimaluse tutvuda teistes koolides tehtud töödega, ideedega. Ning omavahel ideid ja parimaid praktikaid jagada.